Chuyện Những Người An Nam Ở Paris Hay Sự Thật Về Đông Dương
Tác giả: Phan Văn Trường